Projekty


EURES-TriRegio

Přeshraniční partnerství EURES-TriRegio se skládá ze zástupců veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů z Čech, Saska a Dolního Slezska.

Přeshraniční partnerství partneři připravovali už od vstupu České republiky a Polska do Evropské unie v roce 2004. Bylo ustaveno v říjnu 2007 na základě podepsané rámcové dohody.

Partnerství považuje za stěžejní tvůrčí úkol ve své činnosti integraci trhů práce a trhů profesního vzdělávání v trojzemí (tj. v česko-polsko-saském pohraničí). Dlouhodobým cílem partnerství je podporovat rozvoj společného trhu práce tak, aby byly zároveň dodržovány stávající pracovněprávní a sociální standardy platné v jednotlivých státech.


K prioritám činnosti partnerství patří:

  • informace a poradenství poskytované poradkyněmi a poradci EURES v regionu,
  • poskytování aktuálních a specifických informačních a poradenských služeb pro cílové skupiny zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, učňů a studentů,
  • iniciativy zaměřené na prosazení mobility za spravedlivých podmínek v trojzemí,
  • příprava iniciativy na zjišťování údajů o potřebě kvalifikované pracovní síly.


Specifické informace týkající se aspektů pracovního a sociálního práva relevantních pro přeshraniční pracovníky v severočesko-sasko-dolnoslezském trojzemí najdete na této stránce EURES-TriRegio. http://www.eures-triregio.eu

Individuální poradenství Vám poskytnou poradkyně a poradci EURES v místě Vašeho bydliště nebo v plánovaném místě výkonu práce. Kontaktní osoby v trojzemí Severních Čech, Saska a Dolního Slezska najdete zde. http://www.eures-triregio.eu/cs/kontakt/poradci-eures

Jste-li členem některého z odborových svazů, určitě Vám Váš OS rád poradí. Máte-li zájem pracovat přeshraničně, obraťte se nejdříve na svůj odborový svaz a projednejte s ním, který OS by byl pro Vás příslušným v budoucím místě výkonu práce. K odborovým svazům v trojzemí se dostanete zde. http://www.eures-triregio.eu/cs/kontakt/odbory

Folder EURES-TriRegio


.

hesla pro tento záznam:  EURES-TriRegio  |  mobilita« zpět na přehled